Language
ตะกร้าสินค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. ข้อตกลงและเงื่อนไข (Privacy Policy and Disclaimer)
                บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ" ได้จัดทำเว็ปไซต์ "GMMShops" เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมาชิกออนไลน์สามารถสั่งซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในเว็ปไซต์ การเข้าใช้บริการของเว็ปไซต์นี้จะถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและ เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมด ดังนั้นก่อนการเข้าใช้บริการเว็ปไซต์ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขโดยละเอียด เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการเอง
 

ข้อตกลงในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก
• สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์สามารถสั่งซื้อสินค้า และ/หรือ บริการหรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในเว็บไซต์
- ในการลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุด
- หากสมาชิกผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือบริษัทฯอื่นผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายนั้นแต่เพียงผู้เดียว
- บริษัทฯ ขอยกเลิกสิทธิประโยชน์ รวมถึงการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าสมาชิกผู้ใช้บริการให้ข้อมูลเป็นเท็จ
- ผู้ใช้บริการต้องรักษา Username และ Password ของตัวท่านเองเป็นความลับ โดยไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู้โดยเด็ดขาด


• สิทธิของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
- ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึงซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
- สินค้าที่จำหน่ายบนเว็ปไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอื่นๆ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในการละเมิดสิทธิ์ ที่ผู้อื่นกระทำ
 
• กฎหมายที่ใช้บังคับ
- ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือ ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นใดที่ปรากฎบนเว็บไซต์ อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

เงื่อนไขการสั่งซื้อ:
• สินค้า
- สินค้าต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน www.gmmshops.com ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) ห้ามลอกเลียน ทำซ้ำหรือปลอมแปลงเนื้อหาสาระ เครื่องหมาย การค้า และสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยมิได้รับอนุญาต


• ราคา
- หมายถึง ราคาของสินค้าที่ระบุบน www.gmmshops.com พร้อมส่วนลด (ถ้ามี) เป็นเงินบาทและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งราคาสินค้าสุทธิ (รวมค่าขนส่ง) เมื่อสมาชิกผู้ใช้บริการทำการสั่งซื้อทุกครั้ง


• รายละเอียดสินค้า
- บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะนำเสนอข้อมูลของสินค้าให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เช่น น้ำหนักสินค้า ขนาด ความจุ สี หรือรายละเอียดอื่น ๆหากพบว่ามีรายละเอียดในเว็บไซต์ที่แตกต่างจากรายละเอียดของผู้ผลิต ขอให้ยึดรายละเอียดจากผู้ผลิตนั้นๆเป็นหลัก


• การชำระเงิน
- ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินได้ด้วยบัตรเครดิต หรือ ช่องทางการชำระเงินอิเล็คทรอนิกส์ ระบบจะตัดบัญชีของท่านในวันที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อ    หรือหากชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร เมื่อโอนเรียบร้อยแล้วผู้ใช้บริการต้องแจ้งการโอนเงินทางหน้า website, แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ Call Center หรือส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินมายังบริษัทฯ ด้วย


• การจัดส่งสินค้า และอัตราค่าจัดส่ง
- หากผู้ใช้บริการที่ได้ทำการชำระเงินพร้อมแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทาง GMMShops จะทำการตรวจสอบรายการสั่งซื้อและเช็คยอดเงินที่ผู้ใช้บริการได้ทำการโอนเงินเข้ามา หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่ายอดเงินถูกต้อง (ตรวจสอบยอดเงินช่วงวันและเวลาทำการ) ทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายใน 5 วันทำการ (ยกเว้นหลังจากที่ลูกค้าได้ชำระเงินพร้อมทั้งแจ้งการชำระเงินเข้ามา
- อัตราค่าจัดส่งสินค้าภายในประเทศแบบเหมาจ่าย ราคาเดียว 60 บาท ต่อการสั่งซื้อ 1 Order จะทำการจัดส่งสินค้าแบบ EMS ลูกค้าสามารถสั่งได้มากกว่าหนึ่งชิ้นใน 1 Order โดยคิดอัตราค่าจัดส่งเท่าเดิม โปรโมชั่น จัดส่งฟรี !! เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าครบ 490 บาท ขึ้นไป
- อัตราการจัดส่งสินค้าต่างประเทศ จะคำนวณจากราคาจริงของอัตราการขนส่งของแต่ละประเทศนั้นๆ
...................................................................................................................................................................................................
 

นโยบายความปลอดภัย และ ความเป็นส่วนตัว:
• การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ
- เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น บริษัทฯ ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา,โฆษณา,สินค้าและบริการ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าวได้ บริษัทฯ แนะนำให้ผู้ใช้บริการทุกท่านโปรดอ่านนโยบายความคุ้มครองส่วนบุคคลเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการเอง


• ความปลอดภัยในการชำระเงิน
- เว็บไซต์ GMMShops ถูกสร้างขึ้นมาให้สามารถสนับสนุนระบบการสั่งซื้อออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโลยีที่มีมาตรฐานสูง ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านอินเตอร์เน็ต ลูกค้าผู้ใช้บริการของ GMMShops จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลของตนที่ใช้ในระหว่างการสั่งซื้อ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลส่วนตัว จะถูกเข้ารหัส และถอดรหัส ที่เข้มงวดจากระบบ ทำให้ผู้อื่นไม่สามารถอ่านข้อมูลได้


• นโยบายความเป็นส่วนตัว
- บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผู้ใช้บริการเป็นอันดับหนึ่งข้อมูลของลูกค้าผู้ใช้บริการจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะไม่ได้รับอนุญาต ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของลูกค้าผู้ใช้บริการ เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนา เว็บไซต์และวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้า และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ อาจจะจัดส่งอีเมลเพื่อแจ้งถึงข้อมูลข่าวสาร อันเป็นประโยชน์ และน่าสนใจเกี่ยวกับสินค้า บริการ โปรโมชั่น และ ข้อเสนอพิเศษต่างๆไปยังลูกค้า    ผู้ใช้บริการ โดยบริษัทฯจะดำเนินการด้วยความ ระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความรำคาญแต่อย่างใด


- บริษัทฯได้นำเทคโนโลยี 'คุกกี้' 'Cookies' มาใช้กับเว็บไซต์ นี้ เพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลทางสถิติ ซึ่งคุ๊กกี้เป็นส่วนข้อมูลเล็กๆ ที่เว็บไซต์ใช้บันทึกลงในเครื่องลูกข่าย คุกกี้ช่วยประเมินข้อมูลทางสถิติสำหรับ จำนวนการเยี่ยมชมการเข้าดูข้อมูลจากหน้าต่างๆ และระยะเวลาในการเยี่ยมชมซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลทางสถิติมาตรฐานทั่วไป  คุกกี้ไม่สามารถ ใช้ในการเก็บข้อมูลจาก หน่วยบันทึกความจำของเครื่อง หรือข้อมูลเกี่ยวกับกับอีเมล หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของผู้ใช้บริการได้